Regulamin serwisu beauty-fairs.com.pl

Regulamin strony internetowej www.beauty-fairs.com.pl i Regulamin internetowego systemu sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie, funkcjonującego w ramach strony internetowej www.beauty-fairs.com.pl 

I.

Strona internetowa  www.beauty-fairs.com.pl jest prowadzona przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, KRS 0000043094 – organizatora imprez targowych z branży kosmetycznej, fryzjerskiej.

Strona internetowa www.beauty-fairs.com.pl służy do zamieszczania przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie  informacji o bieżącej działalności Spółki, w tym planowanych imprezach targowych i wydarzeniach oraz zamieszczania sprawozdań z imprez i wydarzeń, które już się odbyły. 

Zainteresowani udziałem w imprezach targowych i wydarzeniach organizowanych przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie, mogą ze z udziałem strony internetowej www.beauty-fairs.com.pl dokonać rejestracji na targi, ale sama rejestracja odbywa się po przekierowaniu ze strony www.beauty-fairs.com.pl na stronę internetową właściwą do dokonywania rejestracji, poprzez którą to stronę prowadzona jest obsługa rejestracji na targi. 

Na stronie internetowej www.beauty-fairs.com.pl osoby zainteresowane otrzymywaniem bieżących informacji na tematy związane z działalnością Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie i imprezami organizowanymi przez tę Spółkę mogą zapisać się na newsletter, z którego mogą w każdym czasie zrezygnować.

Na stronie internetowej www.beauty-fairs.com.pl użytkownicy nie mogą dokonywać wpisów, jak również nie mogą za pośrednictwem tej strony nawiązywać kontaktów lub wymieniać korespondencji. 

Za pośrednictwem strony internetowej www.beauty-fairs.com.pl na zasadach określonych w można dokonać zakupu biletów na organizowane przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. targi i wydarzenia  towarzyszące targom. 

Informacje dotyczące polityki prywatności dotyczącej strony https://beauty-fairs.com.pl/ zamieszczone są na tej stronie w stopce na stronie głównej serwisu pod adresem: https://beauty-fairs.com.pl/polityka-prywatnosci/  

Informacje dotyczące polityki cookies dotyczącej strony https://beauty-fairs.com.pl/ zamieszczone są na tej stronie w stopce na stronie głównej serwisu pod adresem: http://beauty-fairs.com.pl/polityka-cookies/   

II. 

Regulamin funkcjonującego w ramach strony internetowej www.beauty-fairs.com.pl internetowego systemu sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie

 1. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie:

1) Bilet – generowane elektronicznie potwierdzenie zawarcia umowy przez Klienta z Organizatorem zapewniające Klientowi prawo do udziału w Imprezie organizowanej przez Organizatora. W zależności od rodzaju imprezy i okresu jej trwania, bilety mogą być jednodniowe (na imprezę jednodniową lub na jeden dzień z imprezy dwudniowej) lub dwudniowe (na dwa dni imprezy dwudniowej). Informacja o rodzaju biletu na daną imprezę widoczna jest podczas realizacji sprzedaży.  Poza Biletami odpłatnymi Organizator może  oferować Klientowi Bilety nieodpłatne na zasadach promocyjnych określonych każdorazowo przez Organizatora dla sprzedaży Biletów (odpłatnych) na poszczególne Imprezy.   

3) Organizator – Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie, adres: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043094, organizująca imprezy targowe, imprezy towarzyszące imprezom targowym oraz imprezy kongresowe prowadząca za pośrednictwem Systemu Internetowego dystrybucję biletów na organizowane przez nią Imprezy,

5) Sprzedawca – Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie adres: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043094, prowadząca za pośrednictwem Systemu Internetowego sprzedaż wydawanego przez nią czasopisma oraz dystrybucję biletów na organizowane przez nią Imprezy,

6) Impreza – każda realizowana przez Organizatora impreza targowa lub impreza towarzysząca imprezie targowej – w szczególności: seminaria, warsztaty, wydarzenia, na którą Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Sytemu Internetowego,

8) Klient – każda osoba, korzystająca z Systemu Internetowego Organizatora oraz Wydawcy na stronie www.beauty-fairs.com.pl i dokonująca za pośrednictwem tego Systemu zakupów,

9) Rachunek – rachunek bankowy Health and Beauty Media Sp. z o.o. właściwy do dokonywania płatności na rzecz Health and Beauty Media Sp. z o.o. z tytułu zakupu Biletów pojedynczych numerów czasopism lub Prenumeraty, którego numer jest wskazany w przypadku przelewu tradycyjnego w mailu potwierdzającym dokonanie zakupu.

10) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów

11) System Internetowy– komputerowy system sprzedaży przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie, Biletów, umożliwiający zakup Biletów oraz odbiór Biletów,

12) Operator kart płatniczych – Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent

Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

13) Dział Obsługi Klienta – miejsce udzielania informacji Klientom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od godziny 9.00 do 16.30 pod numerami telefonów 22 858 79 55 lub e-mailowo pod adresem [email protected].

 

 1. Zasady Ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu u Sprzedawcy Biletów z wykorzystaniem Systemu Internetowego na stronie www.beauty-fairs.com.pl. Zakup poszczególnych Biletów, jest możliwy w zależności od ich dostępności w danym okresie w Systemie Internetowym. Organizator i Wydawca zastrzega, że oferta w Systemie Internetowym jest zmienna w zależności od kalendarza Imprez oraz poszerzania oferty w Systemie Internetowym.

2) Organizator jest uprawniony, w każdym czasie, do zaprzestania sprzedaży Biletów na daną Imprezę przez System Internetowy.

3) Przed zakupem w Systemie Internetowym na stronie www.beauty-fairs.com.pl, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym przez Organizatora na stronie www.beauty-fairs.com.pl. oraz do przestrzegania tego Regulaminu.

4) Sprzedawca może nie zrealizować sprzedaży w Systemie Internetowym, jeżeli wystąpił błąd w pracy Systemu Internetowego lub błąd systemu płatności elektronicznej obsługującego daną sprzedaż, lub błąd współpracy obu wymienionych Systemów.

5) Zakupu w Systemie Internetowym można dokonywać po wcześniejszym założeniu konta i zalogowaniu się do Systemu Internetowego na stronie www.beauty-fairs.pl lub jako GOŚĆ bez zakładania konta i logowania do Systemu Informatycznego. Aby dokonać zakupu poprzez logowanie się do Systemu Internetowego należy uprzednio założyć konto poprzez które należy się zalogować w trakcie dokonywania zakupu. Dla założenia konta konieczne jest dokonanie rejestracji w Systemie Internetowym poprzez wprowadzenie danych żądanych przez ten System. W celu dokonania logowania należy w polu wskazywanym przez System Internetowy podać wybrane przy rejestracji dane i hasło do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Klienta danych do Systemu lub za brak możliwości korzystania z Systemu wynikający z przyczyn technicznych oraz okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

6) Za zakupy dokonane w Systemie Internetowym można zapłacić przelewem online, kartą kredytową lub przelewem tradycyjnym, przy czym nie wszystkie opcje zapłaty dostępne są dla zakupów poszczególnych towarów. Dopuszczalny sposób zapłaty za dany towar widoczny jest podczas realizacji zakupu.    

7) Klient korzystający z Systemu Internetowego akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zasady i sposób zakupu Biletu w Systemie Internetowym

1) W celu zakupu w Systemie Internetowym Biletu na wybraną przez Klienta Imprezę należy wykonać następujące czynności:

 1. a) dokonać wyboru ilości zakupywanych Biletów,
 2. b) dokonać wyboru sposobu płatności za Bilet,
 3. c) dokonać akceptacji warunków zakupu Biletu,
 4. d) uzyskać drogą e-mailową potwierdzenie dokonania zakupu Biletu.

2) Realizacja zakupu Biletów za pośrednictwem Systemu Internetowego jest realizowana przez Sprzedawcę po otrzymaniu od Klienta zapłaty. Zakupy opłacone za pomocą systemu Przelewy24, o ile nie wystąpiły problemy wskazane w pkt 2. 4) Regulaminu, są realizowane przez Sprzedawcę, w dniu złożenia i opłacenia zamówienia. Zakupy opłacane poprzez przelew tradycyjny są realizowane w dni robocze (poza sobotami i ustawowymi dniami wolnymi od pracy) – od dwóch do czterech dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy. 

3) Jeżeli sprzedaż Biletów objęta jest promocją, warunki takiej promocji są każdorazowo widoczne podczas realizacji sprzedaży. Opcje zakupu biletów dostępne są do wyboru przy realizacji sprzedaży. 

 

 1. Uprawnienia wynikające z zakupienia Biletu

1) Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

2) Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Imprezie i zostanie uznany za nieważny. Organizator dopuszcza możliwość wystąpienia szczególnych przypadków, w których uczestniczenie w Imprezie będzie możliwe na podstawie duplikatu biletu wydanego przez Organizatora.

3) W przypadku, gdy otrzymany przez Klienta od Organizatora Bilet jest nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, Klient niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Biletu od Organizatora oraz jednocześnie nie później niż na 7 dni roboczych przed datą Imprezy, zobowiązany jest do dostarczenia takiego Biletu na adres Organizatora ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa, w celu dokonania jego wymiany na właściwy i zgodny z zamówieniem. Jeżeli Klient nie otrzyma prawidłowego biletu na co najmniej 3 dni przed Imprezą powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

4) W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, iż dane posiadacza Biletu nie są zgodne z danymi zawartymi na Bilecie, Organizator ma prawo do żądania okazania przez posiadacza Biletu dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji. Organizator zastrzega, że w przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych posiadacza Biletu, ma on prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Imprezę, na którą został zakupiony Bilet.

5) Z biletu ulgowego dla uczniów mogą korzystać osoby do ukończenia 26 roku życia, które posiadają i okażą przy wejściu ważną legitymację szkolną lub studencką wydaną przez szkołę lub uczelnię kształcącą w kierunku związaną  z branżą kosmetyczną/lub fryzjerską.    

 

 1. Sposób płatności za zakup Biletów

1) W ramach jednego zamówienia Klient może dokonać zakupu ilościowego Biletów, pojedynczych numerów czasopism lub Prenumeraty, zgodnie z informacją o ich dostępności widoczną w trakcie dokonywania zamówienia na stronie www.beauty-fairs.com.pl

2) Przed dokonaniem płatności Klient zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych umieszczonych w zamówieniu oraz danych zawartych na Bilecie.

3) W Systemie Internetowym dopuszczalne są następujące sposoby zapłaty za Bilet na targi BEAUTY FORUM & HAIR (edycja jesienna) oraz BEAUTY FORUM (edycja wiosenna) :

 1. a) za pomocą przelewu elektronicznego Przelewy24 (lista banków, za pomocą których można dokonać płatności jest widoczna podczas składania zamówienia). 
 2. b) za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK
 3. d) za pomocą karty kredytowej.

4) Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, ponosi Klient.

5) Klient podczas składania zamówienia ma podany czas w jakim musi zakończyć składanie zamówienia. Kwota należności wynikająca z zamówienia powinna zostać zapłacona przez Klienta niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem elektronicznym „Przelew 24” płatność powinna zostać dokonana w ciągu 20 minut od momentu zaakceptowania zakupu. Jeżeli we wskazanym czasie Klient nie dokona opłaty za zakupy wybrane przez Klienta Bilety i/lub numery czasopism i/lub Prenumeraty wracają do puli sprzedaży, a Klient chcący je nadal kupić powinien na nowo zastosować procedurę zakupu. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem innym niż elektroniczny „Przelew 24” , Klient powinien dokonać płatności w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą kredytową oraz za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK, płatność powinna zostać dokonana w terminie wskazanym podczas realizacji zamówienia. 

6) Dniem zakupu Biletu jest dzień wpływu środków na rachunek Organizatora.

7) Zakup nieopłacony w terminie określonym Regulaminem lub zakup niedokończony zostanie automatycznie anulowany przez System Informatyczny i nie ma możliwości przywrócenia tego zamówienia.

8) W przypadku gdy wpłacone przez Klienta pieniądze wpłynęły po terminie i sprzedaż nie zostanie dokonana, Klientowi będzie przysługiwać zwrot wpłaconych po terminie środków.

9) Klient jest zobowiązany do dokonywania płatności za konkretne zamówienie w całości. Podczas dokonania płatności Klient jest zobowiązany podać w tytule przelewu dane, które zostały mu przedstawione przy potwierdzeniu zamówienia, w tym numer zamówienia.

10) Klient jest zobowiązany za pomocą jednego przelewu dokonywać zapłaty za jedno zamówienie.

 

 1. Wybór opcji dostarczenia Biletu zakupionego przez System Informatyczny na

stronach www.beauty-fairs.com.pl

1) Zakupiony przez Klienta Bilet będzie dostarczony Klientowi przez Organizatora na wskazany przez Klienta adres e-mail w postaci elektronicznej do samodzielnego wydruku przez Klienta.

2) Bilet w postaci elektronicznej będzie dostarczony Klientowi po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty.

3) Bilet zaopatrzony w kod kreskowy Kupujący dysponujący przenośnym urządzeniem elektronicznym będzie mógł okazać podczas kontroli na ekranie tego przenośnego urządzenia elektronicznego.  

 

 1. Finalizacja zakupu Biletów

1) Po dokonaniu wyboru wszystkich opcji zakupu Biletu, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności wprowadzonych lub wybranych przez niego danych i szczegółów zamówienia a następnie do zaakceptowania warunków zakupu.

2) Po zakończeniu procesu składania zamówienia Klient na wskazany przez niego adres e-mailowy otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia.

 

 1. Zasady zwrotu Biletów

1) Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości),

2) W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Klient zobowiązany jest do okazania potwierdzenia dokonania zapłaty za zwracany Bilet.

3) Zwrotu Biletu Klient powinien dokonać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia odwołania Imprezy na którą Bilet został zakupiony.

4) Przy dokonaniu zwrotu Biletów Klient zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot ceny za bilety lub danych do zwrotu środków na kartę.

5) Zwrotowi podlega cena Biletu. Koszty obsługi transakcji zakupu lub zwrotu nie podlegają zwrotowi.

6) Zwrot ceny za Bilet nastąpi się przelewem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu.

 

 1. Odpowiedzialność

1) Klient powinien sygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sytemu Internetowego.

2) Reklamacje dotyczące jakości obsługi w procesie sprzedaży Biletów oraz wszelkie niedogodności podczas składania zamówienia, innych zdarzeń związanych z procesem sprzedaży, Klient powinien zgłaszać do Działu Obsługi Klienta

3) Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu Internetowego, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu i które znajdowały się poza jego kontrolą.

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia pod niewłaściwy adres e-mail albo pod niewłaściwe dane, jeżeli dane te zostały podane błędnie przez Klienta.

 

 1. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem w myśl przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) jest Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Wydawcę jego danych osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem oraz w takim zakresie na jaki wyraził dobrowolnie zgodę podczas rejestracji konta na stronie www.beauty-fairs.com.pl. Do przetwarzania danych osobowych Administrator  stosuje również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 344).

2) Z chwilą rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach określonych w Polityce Prywatności (http://www.health-and-beauty.com.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci/) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3) Administrator może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi poprzez zawarcie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnej z przepisami RODO.

4) Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania, żądania ich usunięcia (bycia zapomnianym), prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowe informacje odnośnie niniejszych praw znajdują z Polityce Prywatności. 

 

 1. Inne postanowienia

1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

2) W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.

3) W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

 

05.08.2021