Regulamin strony internetowej http://beauty-fairs.com.pl/ 

1. strona internetowa http://beauty-fairs.com.pl/ jest stroną internetową prowadzoną przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie – organizatora imprez targowych z branży kosmetycznej, fryzjerskiej i fitness.

2. Strona służy do zamieszczania przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie  informacji o bieżącej działalności Spółki, w tym planowanych imprezach targowych i wydarzeniach oraz zamieszczania sprawozdań z imprez i wydarzeń, które już się odbyły.

3. Strona internetowa http://beauty-fairs.com.pl/ nie jest platformą handlową ani sklepem internetowym – za pośrednictwem tej strony nie można dokonywać zakupów. Strona http://beauty-fairs.com.pl/ zawiera linki do innych stron będących własnością Health and Beauty Media Sp. z o.o., które są sklepami internetowymi lub platformami handlowymi, na których można dokonywać zakupów na zasadach określonych w regulaminach tych stron.

4. Zainteresowani udziałem w imprezach targowych i wydarzeniach organizowanych przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie, mogą ze z udziałem strony http://beauty-fairs.com.pl/ dokonać rejestracji na targi, ale sama rejestracja odbywa się po przekierowaniu ze strony http://beauty-fairs.com.pl/ na stronę internetową właściwą do dokonywania rejestracji, poprzez którą to stronę prowadzona jest obsługa rejestracji na targi. 

5. Na stronie http://beauty-fairs.com.pl/ osoby zainteresowane otrzymywaniem bieżących informacji na tematy związane z działalnością Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie i imprezami organizowanymi przez tę Spółkę mogą zapisać się na newsletter, z którego mogą w każdym czasie zrezygnować.

6. Na stronie http://beauty-fairs.com.pl/ użytkownicy nie mogą dokonywać wpisów, jak również nie mogą za pośrednictwem tej strony nawiązywać kontaktów lub wymieniać korespondencji. 

7. Informacje dotyczące polityki prywatności dotyczącej strony http://beauty-fairs.com.pl/ zamieszczone są na tej stronie w stopce na stronie głównej serwisu pod adresem: http://.beauty-fairs.com.pl/polityka-prywatnosci/  

8. Informacje dotyczące polityki cookies dotyczącej strony http://beauty-fairs.com.pl/ zamieszczone są na tej stronie w stopce na stronie głównej serwisu pod adresem: http://beauty-fairs.com.pl/polityka-cookies/  

 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU I MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KOSMETYKI PROFESJONALNEJ BEAUTY FORUM 2019 –edycja jesienna, 21-22.09.2019

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej targów dla edycji wiosennej pod adresem: http://beauty-fairs.com.pl/ oraz każdorazowo podczas targów przy wejściu na halę targową/przy kasach.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Targów.Uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.Wchodząc na halę targową Uczestnik, w zależności od roli w jakiej bierze udział w targach, przyjmuje za wiążące dla niego wszystkie odpowiednie postanowienia określone w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady wejścia na Obiekt Targowy i przebywania na Obiekcie targowych w związku z Targami i w czasie ich trwania.

4. Organizatorem Targów jest Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, KRS 0000043094.5.Jeżeli niżej wymienione terminy zostały użyte w treści niniejszego

Regulaminu należy przez nie rozumieć:

1) Uczestnik: Wystawca, Podwystawca, członkowie personelu Wystawcy lub Podwystawcy, członkowie obsługi stoiska Wystawcy lubPodwystawcy, przedstawiciele Wystawcy lub Podwystawcy, goście Wystawcy lub Podwystawcy, osoby uczestniczące w Targach jako modelki, modele, prelegenci, wykładowcy, goście branżowi, indywidualni zwiedzający i wszystkie inne osoby, które w związku lub na potrzeby organizacji Targów przebywają na terenie Obiektu Targowego,2)Obiekt Targowy: hala targowa i przynależny do niej teren, w tym parkingizlokalizowanew Warszawie (kod: 03-216) przy ul. Modlińska 6D,

3) Targi: Kongres i Międzynarodowe Targi Kosmetyki Profesjonalnej BEAUTY FORUM2019 –edycja jesienna (21-22.09.2019), 4)Wystawca: każda osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła u Organizatora stoisko targowe lub przestrzeń targową zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.

5) Podwystawca: osoba fizyczna lub prawna zgłoszona Organizatorowi przez Wystawcę zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.6)Warunki Uczestnictwa: określane pisemnie w odrębnym dokumencie dla poszczególnej edycji Targów BEAUTY FORUM zasady uczestnictwa w Targach dostępne pod adresem: http://.beauty-fairs.com.pl/

7) Sponsor: każda osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnej umowy z Organizatorem otrzymała status sponsora danej edycji Targów.

6. Zasady wstępu na Targi i poszczególne imprezy odbywające się w ramach Targów określa Organizator Targów.

7. Uprawnionymi do wstępu na Targi są osoby, które w zależności od charakteru w jakim miałyby uczestniczyć w Targach, zawarły z Organizatorem stosowną umowę lub zakupiły bilet wstępu bądź otrzymały od Organizatora inny dokument uprawniający je do wstępu na Targi (np. zaproszenie lub identyfikator). 8.Zakupu udziału w Targach (stoisk) lub biletów wstępu na Targi bądź odpłatne imprezy odbywające się w trakcie Targów można dokonać za pośrednictwem systemu. W przypadku zakupu stoisk za pośrednictwem systemu Rejestracji Wystawców: http://www.wystawcy.health-and-beauty.com.pl/ a w przypadku biletów za pośrednictwem systemu przedsprzedaży: http://beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/bilety/ Zakup udziału w Targach (stoisk) odbywa się na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa. Sprzedaż biletów na Targi i poszczególne odpłatne imprezy odbywające się podczas Targów odbywa

się przez wskazany w zdaniu poprzednim system w terminie od 20.06.2019 do 18.09.2019. W dniach, w których odbywają się Targi bilety wstępu na targi można zakupić w kasach biletowych zlokalizowanych przy wejściu do hali targowej.

9. Uczestnicy, którzy zakupili bilety wstępu w trakcie Targów w kasach mają możliwość uzyskania faktury VAT, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo wysłania takiej faktury Uczestnikowi po zakończeniu Targów.

10. Uczestnicy, którzy zakupili bilety wstępu w ramach sprzedaży online pod adresem www http://beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/bilety/ i będą chcieli otrzymać fakturę otrzymają fakturę za pośrednictwem serwisu.

11. Uczestnicy, którzy zakupili u Organizatora udział w targach na podstawie umowy zawartej z Organizatorem dokonują zasad rozliczeń i otrzymują faktury na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość: odwołania Targów, zmiany terminu Targów, przełożenia lub skrócenia Targów z przyczyn nie przewidzianych lub niezależnych od Organizatora, a w szczególności z niezależnych od Organizatora przyczyn uniemożliwiających organizację Targów.W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w zdaniu poprzednim Organizator nie ponosi względem Uczestników żadnej odpowiedzialności.

13. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wstępu na Targi lub poszczególne imprezy odbywające się w ramach Targów jeżeli ograniczenia te miałyby wynikać z konieczności wprowadzenia zasad bezpieczeństwa lub innych nieprzewidzianych lub niezależnych od Organizatora okoliczności. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w zdaniu poprzednim Organizator nie ponosi względem Uczestników żadnej odpowiedzialności.

14. Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia rejestracji Uczestników jeżeli będą tego wymagały okoliczności, w tym względy bezpieczeństwa lub przepisy prawa.

15. Wystawcy i Podwystawcy mogą przebywać na Obiekcie Targowym wyłącznie w czasie i na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa.

16. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Wystawców, Podwystawcówi/lub Sponsorów mają odpowiednie zastosowanie do członków personelu Wystawcy lub Podwystawcy lub Sponsora, członków obsługi stoiska Wystawcy lub Podwystawcy lub Sponsora, przedstawicieli Wystawcy lub Podwystawcy lub Sponsora oraz zaproszonych przez Wystawcówlub Podwystawców lub Sponsorów gości. Wystawca lub Podwystawca lub Sponsor zobowiązany jest do zapoznania osób, którymi się posługuje lub które zaprasza na Targi, z warunkami niniejszego Regulaminu. Wystawca lub Podwystawca lub Sponsor ponoszą względem Organizatora, właściciela Obiektu Targowego i zarządcy Obiektu Targowego w pełnej wysokości pełną odpowiedzialność za osoby, którymi się posługują podczas w związku, na potrzeby i podczas Targów, w tym w trakcie montażu i demontażu stoisk.

17. Uczestnicy Targów inni niż Wystawcy i Podwystawcy mogą przebywać na terenie Obiektu Targowego tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów tj: w dniu 21.09.2019r. w godzinach od 10:00do 18:00, w dniu 22.09.2019r. w godzinach od 10:00 do 17.00.

18. Wystawcy i Podwystawcy mogą bez żadnych ograniczeń fotografować wyłącznie swoje stoisko. Fotografowanie bądź nagrywanie wizerunku osób przez Wystawców lub Podwystawców lub Sponsorów wymaga zgody tych osób, które miałyby być fotografowane/nagrywane. Wszyscy Uczestnicy mogą fotografować lub filmować stosika bądź eksponaty w celachniekomercyjnych wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody od osób, które będą fotografowane/nagrywane i właścicieli stoisk, które będą fotografowane/nagrywane. Fotografowanie/nagrywanie przebiegu Targów przez Uczestników wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Uczestnik, który fotografuje lub nagrywa przebieg Targów bez zgody Organizatora lub zgody osób, których wizerunek lub stoisko jest fotografowane/nagrywane, na żądanie Organizatora jest zobowiązany zaprzestać fotografowania/nagrywania i/lub opuścić Obiekt Targowy.Organizator w uzasadnionych okolicznościach może wydać zakaz filmowania i fotografowania przebiegu Targów.Osoby niestosujące się do zasad określonych w niniejszym punkcie mogą zostać przez Organizatora, ochronę lub właściwe służby usunięte z terenu Obiektu Targowego.

19. Na terenie Obiektu Targowego bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek działań: komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, agitacyjnych, a także jakichkolwiek zbiórek pieniężnych bądź innych działań niezgodnych z obowiązującym prawem, w tym działań mogących być uznane za czyny nieuczciwej konkurencji.

20. Na terenie Obiektu Targowego obowiązują zakazy:

1) wnoszenia i używania:broni, amunicji, materiałów:niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, szkodliwych dla zdrowia lub takich, które zgodnie z właściwymi przepisami wymagają specjalnych warunków przechowywania oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, materiałów i substancji stanowiących zagrożenie pożarowe, zadymiarek, generatorów sztucznej mgły i innych urządzeń służących do wytwarzania lub rozprzestrzeniania ognia, dymu, pary, sztucznej mgły, sztucznych ogni lub confetti,

2) wnoszenia i używania przedmiotów lub substancji, których posiadanie i przechowywanie jest zabronione przepisami polskiego prawa,

3) wnoszenia i używania jakichkolwiek maszyn, sprzętu, artykułów lub rzeczy, które ze względu na swój ciężar lub rozmiar mogą zniszczyć lub uszkodzić Obiekt Targowy, w tym przeciążyć jego stropy albo uszkodzić wyposażenie Obiektu Targowego lub dowolną jego część,

4) wnoszenia, rozprowadzaniaw tym sprzedaży lub spożywania alkoholu,

5) wnoszenia, rozprowadzania w tym sprzedaży lub zażywania środków odurzających,

6) zakłócania porządku, w tym agresywnego lub głośnego zachowania,

7) palenia wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów z wyjątkiem miejsc ku temu wydzielonych i specjalnie oznakowanych,

8) zanieczyszczania Obiektu Targowego (pozostawianiem poza punktami zbiórki odpadów lub koszami na śmieci) wygenerowanymi przez siebie odpadami, w tym opakowaniami po napojach i jedzeniu, niedopałkami, gumą do żucia etc,

9) niszczenia infrastruktury, w tym oklejanie ścian, szyb, posadzek. luster materiałami reklamowymi lub innymi materiałami,

10) pozostawianiu w miejscu nieuzgodnionym uprzednio pisemnie z Organizatorem materiałów reklamowych lub innych materiałów,

11) urządzania podczas targów jakichkolwiek demonstracji, pikiet, protestów lub innych akcji i zgromadzeń,

12) dotykania jakichkolwiek urządzeń, instalacji, w szczególności gniazd elektrycznych oraz teletechnicznych,

13) dokonywania jakichkolwiek zmian w urządzeniach, zaworach lub w instalacji,

14) dokonywania jakichkolwiek podłączeń do instalacji bez zgody właściciela lub zarządcy Obiektu Targowego,

15) wnoszenia lub wprowadzania zwierząt,

16) wchodzenia do miejsc i pomieszczeń nieprzeznaczonych dla Uczestników,

17) świadczenia usług gastronomicznych,

18) opieraniasię, siadania, leżeniana elementach zabudowy stoisk, konstrukcji reklamowych i innych aranżacji przestrzeni, jak również samowolny –bez uprzedniego pisemnego ustalenia z Organizatorem, montaż na terenie Obiektu Targowego jakichkolwiek instalacji lub urządzeń,19)przebywania na terenie Obiektu Targowego poza wyznaczonymi godzinami,

20) pozostawiania pojazdów na parkingach zlokalizowanych na terenie Obiektu Targowego poza godzinami ku temu wyznaczonymi,

21) ruchu jakichkolwiek pojazdów poza strefami ku temu wyznaczonymi,

22) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

21. Jakiekolwiek uzasadnione okolicznościami odstępstwo od zakazów wymienionych w pkt 20. niniejszego Regulaminu możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Organizatora lub właściciela Obiektu Targowego bądź zarządcy Obiektu Targowego i służb przeciwpożarowych.

22. Określone w pkt. 20. niniejszego Regulaminu zakaz świadczenia usług gastronomicznych oraz zakaz wnoszenia, rozprowadzania w tym sprzedaży lub spożywania alkoholu,nie dotyczą sytuacji, w których Wystawca, Podwystawca lub Sponsor oferuje na swoim stoisku dla swoich klientów, gości i innych osób go odwiedzających drobny okolicznościowy (symboliczny) poczęstunek na zwyczajowe cele reprezentacyjne. Jeżeli świadczony przez Wystawcę lub Podwystawcę lub Sponsora poczęstunek będzie przybierał charakter przekraczający okolicznościowego na zwyczajowe cele reprezentacyjne Organizator jest uprawniony do zakazania takiemu Wystawcy lub Podwystawcy lub Sponsorowi dalszego prowadzenia poczęstunku.

23. Zakaz wnoszenia i używania substancji określonych w pkt.20.1) niniejszego Regulaminu nie dotyczy towarów oferowanych/prezentowanych/dystrybuowanych przez Wystawców i Podwystawców na stoiskach, w tym w szczególności: kosmetyków, lakierów do paznokci, lakierów do włosów, zmywaczy, a także środków niezbędnych do zabudowy stosika na targi.

24. Uczestnicy agresywni, hałaśliwi, będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub bez uzyskania stosownej uprzedniej zgody Organizatora próbujący wnieść na teren Obiektu Targowego jakiekolwiek zakazane materiały, substancje, środki, broń lub urządzenia nie będą wpuszczani na teren Obiektu Targowego. Uczestnicy niestosujący się do obowiązujących na Obiekcie Targowym zasad, w tym nieprzestrzegający zakazów obowiązujących na Obiekcie Targowym lub zachowujące się w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź zakłócający przebieg Targów,będą przez Organizatora lub właściwe służby porządkowe wyprowadzani z terenu Obiektu Targowego.

25. Uczestnicy przebywający na Terenie Targów są zobowiązani w szczególności do:

1) okazania przy wejściu osobom z obsługi biletu lub innego dokumentu uprawniającego ich do udziału w Targach,

2) przestrzegania zasad przebywania na Obiekcie Targowym, w tym stosowania się do obowiązujących na Obiekcie Targowymzakazów, zasad BHP, procedur, oraz przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych,

3) respektowania i wykonywania poleceń Organizatora,ochrony lub innych właściwych służb,które mają na celu wyegzekwowanie zachowania (działania lub zaniechania) zgodnego z zasadami korzystania z Obiektu Targowego, w tym zmierzających do zapewnienia właściwego przebiegu Targów, prawidłowej organizacji, zabezpieczenia mienia, zabezpieczenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów,

4) respektować polecenia Organizatora, ochronylub innych właściwych służb,wydawanych w trakcie akcji ewakuacyjnych lub ratunkowych,

5) respektować oznaczenia stref wydzielonych z ruchu, w tym stref podlegających ochronie przeciwpożarowej,

6) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w strefie ruchu na Obiekcie Targowym,

7) niefotografowania lub nienagrywania przebiegu Targów bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora oraz osób, których wizerunki lub stoisko miałyby być przedmiotem zdjęć lub nagrań,

8) przestrzegania zasad ruchu i parkowania obowiązujących na parkingach znajdujących się na terenie Obiektu Targowego,

9) korzystający z parkingu zobowiązani są przy wyjeżdżaniu z terenu Obiektu Targowego okazać dowód uiszczenia opłaty za postój.

26. Parking na terenie Obiektu Targowego jest płatny niestrzeżony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu.

27. Uczestnicy, którzy nie zastosują się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w tym do okresu uprawniającego ich do przebywania na terenie Obiektu Targowego, terminów i godzin demontażu stoisk lub zakazów obowiązujących na terenie Obiektu Targowego zobowiązani są do naprawienia poszkodowanym, w pełnej wysokości,wszelkich szkód powstałych na skutek niezastosowania się przez nich do zakazów. Jeżeli na skutek zachowania (działania lub zaniechania) Uczestnika, w tym związanego z nieprzestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu,a w szczególności terminów i godzin demontażu stoisk powstanie w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialność Organizatora względem właściciela Obiektu Targowego lub zarządcy Obiektu Targowego, Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi pełnej kwoty jaką ten będzie zobowiązany zapłacić właścicielowi Obiektu Targowego i/lub zarządcy Obiektu Targowego w związku z zachowaniem Uczestnika oraz do zwrotu Organizatorowi wszelkich utraconych korzyści jakich ten doznał w związku z zachowaniem Uczestnika.

28. W przypadku monitorowania całości lub części Obiektu Targowego Uczestnicy przebywający na terenie Obiektu Targowego wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci wizerunku osoby, przebiegu ewentualnego zdarzenia (przyczyny, skutki) podczas targów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Obiektu Targowego.

29. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji przebiegu Targów za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.Uczestnicy Targów przebywając w dniach targowych na Obiekcie Targowym stosownie do art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości oraz zachowań w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych, promocyjnych, edukacyjnych lub sprawozdawczych Organizatora, w szczególności w prasie, mediach i internecie, a także w celu przygotowywania i prezentowania zarejestrowanych materiałów z Targów (zdjęć, nagrań audio oraz wideo) w całości lub w części w przekazach medialnych na całym świecie. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim powinien ten fakt zgłosić Organizatorowi przed wejściem na teren Targów.

30. Organizator, jak również właściciel Obiektu Targowego i zarządca Obiektu Targowego nie odpowiadają za szkody na osobach lub szkody w mieniu odniesione przez Uczestników z powodów od nich niezależnych, w tym w szczególności za szkody spowodowane siłą wyższą, przez osoby trzecie lub przez poszkodowanego.

31. Organizator, jak również właściciel Obiektu Targowego i zarządca Obiektu Targowego nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody odniesione przez Uczestników na skutek przerw w działaniu lub za niesprawne działanie jakichkolwiek mediów, usług lub urządzeń, jeżeli powstały one z winy lub zaniedbania dostawców mediów, usług lub urządzeń lub z przyczyn leżących poza kontrolą Organizatora, właściciela lub zarządcy Obiektu Targowego.

32. Uczestnicy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć mienie.33.Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu pod rygorem nieważności wymagają pisemnego ustalenia z Organizatorem.

34. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami a organizatorem rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla m.st. Warszawy.

35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.W przypadku sporów z Uczestnikami zagranicznymi właściwym jest prawo polskie a obowiązującą jest polska wersja językowa niniejszego Regulaminu.

36. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2019r.

BEAUTY FAIRS W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij